Zwiększ czcionkę

SEJMIK KLUBU SPORTOWEGO „JAĆWING” – SUWAŁKI 26.05.2024r.

ZAPROSZENIE

 Uprzejmie zapraszam na Sejmik Sprawozdawczy Klubu Sportowego „Jaćwing” – Suwałki, który odbędzie się w dniu 26.05.2024 r. (niedziela) o godzinie 10.00 w Pensjonacie Agroturystycznym w Kuklach, 16-506 Giby.

 

PORZĄDEK OBRAD SEJMIKU

Klubu Sportowego „Jaćwing” – Suwałki:

 1. Otwarcie Sejmiku;
 2. Wybór prezydium Sejmiku i powołanie protokolanta;
 3. Przyjęcie porządku obrad Sejmiku;
 4. Przyjęcie Regulaminu Sejmiku;
 5. Wybór Komisji Sejmiku: Mandatowo Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków;
 6. Sprawozdanie Rady Klubu z działalności Klubu za rok 2023;
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2023;
 8. Przedstawienie  darowizn przekazanych na rzecz Klubu;
 9. Dyskusja;
 10. Przyjęcie Uchwał i Wniosków;
 11. Sprawy różne i wniesione;
 12. Zakończenie Sejmiku.

 

W przypadku braku kworum na Sejmiku Klubu w pierwszym terminie, drugi termin wyznacza się 15 minut później, przy czym dla ważności uchwał nie stosuje się wymogu obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania zawartego w § 15 pkt. 3 Statutu.

Informuję, że sprawozdanie Rady Klubu z działalności Klubu za rok 2023 i sprawozdanie finansowe Klubu za rok 2023 wraz z załącznikami wszystkim zainteresowanym członkom Klubu jest do wglądu na stronie internetowej WWW.jacwing.suwalki.pl i w siedzibie Klubu Sportowego „Jaćwing” – Suwałki przy ul. Bukowej 19 w Suwałkach w każdy poniedziałek i czwartek w godz. 10.00-12.00.

 

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA 2023

BILANS

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2023

 

18 maja, 2024 17:01