Zwiększ czcionkę

Deklaracja dostępności

Klub Sportowy „Jaćwing” – Suwałki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej jacwing.suwalki.pl.

Klub Sportowy „Jaćwing” – Suwałki prowadzi działalność na rzecz dorosłych osób niewidomych i słabowidzących zamieszkałych w mieście Suwałki i trzech powiatach: Grodzkim Suwałki i Ziemskimi: Sejneńskim i Augustowskim w zakresie kultury fizycznej: sportu, rekreacji, turystyki i rehabilitacji społecznej. Klub prowadzi zajęcia z osobami niepełnosprawnymi w sekcjach: warcabowej, bowlingowej i turystycznej. Zawodnicy Klubu startują w ogólnopolskich zawodach sportowych, m.in. w warcabach stupolowych i bowlingu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-01-07
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona internetowa Klubu Sportowego „Jaćwing” – Suwałki posiada następujące ułatwienia:

 • możliwość powiększenia czcionek na stronie,
 • możliwość zmiany kontrastu strony,
 • możliwość odczytania treści strony czytnikami ekranu (screen reader), takimi jak NVDA.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-30
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-10-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Roman Wrześniewski.
 • E-mail: ks.jacwing.suwalki@gmail.com
 • Telefon: 46 505-311-533

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.