Zwiększ czcionkę

Polityka prywatności

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka ochrony prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania
  danych osobowych koniecznych do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego w domenie jacwing.suwalki.pl (dalej: Serwis).
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Klub Sportowy „Jaćwing – Suwałki” z siedzibą w Suwałkach, 16 – 400 Suwałki, ul Bukowa 19 (dalej: Administrator).
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
 4. Zbierane przez Administratora dane będą:
  – przetwarzane zgodnie z prawem,
  – przetwarzane w wyraźnie określonych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  – merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  – przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju oferowanych usług
  dostępnych za pośrednictwem Serwisu oraz poszczególnych jego funkcjonalności.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  1. rejestracji Użytkowników na turnieje organizowane przez Klub Sportowy „Jaćwing – Suwałki”;
  2. komunikacji z Użytkownikiem w celu dostarczeniu mu niezbędnych informacji oraz budowania pozytywnych i rzetelnych relacji z Nim, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie prawnie
   uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jej praw (art. 6 ust. 1 lit. f
   RODO)
 3. W każdym z wymienionych powyżej przypadków (ust 2) podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

III. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba pozostaje aktywnym Użytkownikiem Serwisu , a po tym czasie przez okres niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż 3 lat liczone od dnia rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego
  dokonano przed tym wycofaniem.

IV. Informacje o przetwarzaniu

 1. Dane osobowe nie będą ujawniane podmiotą trzecim;
 2. Dane osobowe przetwarzane przez Administratorem, nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

V. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Użytkownik Serwisu ma prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych
  2. sprostowania danych
  3. usunięcia danych
  4. ograniczenia przetwarzania danych
  5. przenoszenia danych
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie prawienie usprawiedliwionego interesu administratora
  7. wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
   którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem
 2. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, w której uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności.
 3. W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności
  jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkowników wynikające z niniejszego dokumenty nie zostaną
  ograniczone.
 2. O wszelkich zmiana w Polityce prywatności Użytkownik zostanie poinformowany poprzez komunikat dostępny w Serwisie.