Zwiększ czcionkę

Władze

Zgodnie z § 14 Statutu klubu jego władzami są:

 1. Sejmik Klubu.
 2. Rada Klubu.
 3. Komisja Rewizyjna Klubu.
 4. Sąd Koleżeński Klubu.

Sejmik

Najwyższą władzą jest Sejmik Klubu i może być Zwyczajny lub Nadzwyczajny. Kadencja władz Klubu trwa 4 lata i może być skrócona do 2 lat uchwałą sejmiku Klubu.
Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje zwyczajnym i nadzwyczajnym Członkom Klubu.
Sejmik w głosowaniu tajnym wybiera: Radę Klubu, Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński.

Rada Klubu

Rada Klubu wybierana jest w głosowaniu tajnym przez Sejmik Klubu na czteroletnią kadencję. Jest ona Władzą wykonawczą zarządzającą sprawami bieżącymi Klubu. W skład Rady Klubu wchodzi pięciu Członków:

 • Prezes;
 • Z-ca Prezesa;
 • Skarbnik;
 • Sekretarz;
 • Członek Rady;

Obecnie funkcje te pełnią:

 • Prezes -Andrzej Świtaj,
 • Z-ca – Krzysztof Huszcza
 • Skarbnik – Stanisław Poświatowski,
 • Sekretarz -Celina Szargiej
 • Członek Rady – Wojciech jakubowski

Komisja Rewizyjna Klubu

Komisja Rewizyjna Klubu wybierana jest w głosowaniu tajnym przez Sejmik Klubu na czteroletnią kadencję. Komisja Rewizyjna Klubu jest społecznym organem kontroli działalności Klubu i wszystkich jego ogniw. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech

Członków:

 • Przewodniczący;
 • Sekretarz;
 • Członek Komisji Rewizyjnej;

Obecnie funkcje te pełnią:

 • Przewodniczący – Marek Wasilewski,
 • Sekretarz – Teresa Czyżyk
 • Członek Komisji Rewizyjnej -Roman Wrześniewski

Sąd Koleżeński

Sąd Koleżeński Klubu w Składzie trzy osobowym wybierany jest w głosowaniu tajnym przez Sejmik Klubu. Sąd Koleżeński Klubu powołany jest do orzekania i nakładania kar organizacyjnych w stosunku do członków Klubu w sprawach o:

 1. naruszenie Statutu i podstawowych uchwał Władz klubu i organizacji, których Klub jest członkiem, jeżeli uchwały tych organizacji dotyczą praw i obowiązków członków Klubu,
 2. Nieetyczne postępowanie w działalności członkowskiej,
 3. Zachowanie się naganne sportowca i turysty,
 4. Narażenie dobrego imienia Klubu i organizacji, których Klub jest członkiem.
 5. Spory między członkami lub jednostkami organizacyjnymi Klubu na tle ich działalności organizacyjnej, albo między jednostkami organizacyjnymi Klubu i Radą na tle działalności gospodarczej, rozstrzyga Sąd Koleżeński Klubu.

Skład Sądu Koleżeńskiego:

 • Przewodniczący – Walentyna Gubernat,
 • Sekretarz – Antoni Ignatowski
 • Członek Sądu Koleżeńskiego -Krystyna Sienkiewicz