Zwiększ czcionkę

Statut

Link do statutu w PDF: Statut .

STATUT
KLUBU SPORTOWEGO „JAĆWING” – SUWAŁKI
STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ SPORTU I TURYSTYKI
NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH „CROSS”

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba, cele działania

§ 1. Klub nosi nazwę – Klub Sportowy „Jaćwing” – Suwałki i zwany jest dalej Klubem.

§ 2. 1. Klub posiada osobowość prawną, samodzielnie określa swoje cele, programy działania i strukturę organizacyjną.
2. Klub posiada status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jednolity tekst; Dz. U. Nr 234 poz. 1536z 2010 r.).

§ 3. Terenem działalności Klubu jest powiat ziemski Suwałki oraz grodzki Suwałki i ziemskie powiaty Augustów i Sejny. Siedzibą władz Klubu jest miasto Suwałki.

§ 4. Klub ma prawo używać sztandaru, odznaki i pieczęci zgodnie z postanowieniami Statutu Stowarzyszenia.

§ 5. Celem działania Klubu jest rozwijanie i upowszechnianie kultury fizycznej, rehabilitacji, turystyki i czynnego wypoczynku w środowisku inwalidów wzroku. Klub realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. umożliwienie zainteresowanym zrzeszania się w Klubie oraz jego jednostkach organizacyjnych i korzystania w pierwszej kolejności ze wszystkich form jego działalności.
 2. objęcie swoją działalnością najszerszych rzesz osób niepełnosprawnych z tytułu wad wzroku, w tym również młodzieży do lat szesnastu.
 3. Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki w środowisku niewidomych i słabowidzących w zakresie sportu i turystyki:
  • warcaby sześćdziesiąt cztery i sto polowe, Szachy, bowling, kręgle, strzelectwo,
  • turystyka piesza.
 4. Organizowanie zawodów sportowych i imprez w zakresie kultury fizycznej, rehabilitacji, turystyki i czynnego wypoczynku.
 5. kształcenie i doskonalenie społecznych i zawodowych kadr Klubu.
 6. współdziałanie z organizacjami i instytucjami państwowymi społecznymi w zakresie kultury fizycznej i turystyki.
 7. prowadzenie działalności gospodarczej w różnych formach organizacyjnych, umożliwiających wypracowanie środków na realizację celów statutowych Klubu. Działalność gospodarcza może być prowadzona po wcześniejszej zgodzie członków Sejmiku Klubu wyrażoną zwykłą większością głosów.
 8. Opieka nad wybijającymi się sportowcami i powoływanie kadry sportowej środowiska.
 9. Prowadzenie ośrodków wsparcia, domów samopomocowych lub innych ośrodków tego typu dla niewidomych, słabo widzących i innych osób niepełnosprawnych.
 10. Prowadzenie bibliotek i czytelni dla niewidomych i słabo widzących.
 11. Organizacja poradnictwa i szkoleń specjalistycznych.
 12. Przeciwdziałanie patologii społecznej.
 13. Pobudzanie aktywności społecznej i przełamywanie barier w komunikowaniu się
 14. Nawiązywanie i utrzymywanie krajowych i międzynarodowych kontaktów sportowych, kulturalnych, turystycznych i innych zgodnych z działalnością statutową.
 15. Współdziałanie z organizacjami i instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi o podobnym profilu działania, oraz może być członkiem tych organizacji.
 16. Prowadzenie działalności wydawniczej wynikającej z celów statutowych.
 17. Organizowanie i opieka nad urządzeniami sportowymi i turystycznymi.
 18. Klub może prowadzić swoją działalność programową również na rzecz innych organizacji zgodnie z zawartymi porozumieniami i umowami.
 19. Działalność statutowa może być prowadzona jako działalność odpłatna i nieodpłatna.
 20. Klub realizuje swoje cele w oparciu o pracę społeczną swoich członków, oraz poprzez zatrudnionych do tego celu pracowników i zaangażowanie wolontariuszy zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

§ 6. Skreślony.

Rozdział II
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7. 1. Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. zwyczajnych
 2. nadzwyczajnych
 3. wspierających

2. Członków zwyczajnych, nadzwyczajnych i wspierających przyjmuje i skreśla Rada Klubu lub Koła. Wymienionym przysługuje prawo odwołania się do Sejmiku Klubu terminie 14 – dniowym od daty otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał Uchwałę.

§ 8. 1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być:

 1. obywatel polski, z utratą zdrowia w stopniu znacznym bądź  umiarkowanym, ze względu na stan wzroku, który złoży pisemną deklarację członkowską i zostanie przyjęty przez radę Klubu lub Koła.
 2. Małoletni obywatel polski do lat szesnastu, którego wady wzroku kwalifikują do utraty zdrowia w stopniu znacznym lub umiarkowanym, który za zgodą przedstawicieli ustawowych złoży pisemną deklarację członkowską.
 3. Cudzoziemiec mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który spełnia warunki przewidziane dla obywateli polskich.

2. Członkiem nadzwyczajnym Klubu może być obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych pracujący w środowisku niewidomych lub przyczyniający się do rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki w środowisku inwalidów wzroku, który złoży pisemną deklarację członkowską i zostanie przyjęty przez Radę Klubu lub Koła.
3. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która popiera działalność Klubu lub Koła i zadeklaruje opłacanie składki członkowskiej ustalonej przez Radę Klubu. Członków wspierających przyjmuje rada Klubu lub Koła.

§ 9. 1. Członek zwyczajny mający pełną zdolność do czynności prawnych i członek nadzwyczajny Klubu ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz Klubu i organizacji, których Klub jest członkiem;
 2. korzystać z pomocy i urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Radę Klubu;
 3. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Klubu i organizacji, których Klub jest członkiem;
 4. nosić odznakę klubu oraz odznakę organizacji, których Klub jest członkiem.

2. Małoletni członek zwyczajny Klubu, w wieku od 16 do 18-tu lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz Klubu i władz organizacji, których Klub jest członkiem, z  tym, że w składzie poszczególnych wybieralnych władz Klubu i organizacji, których Klub jest członkiem większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych i jeżeli Statuty tych organizacji przewidują członkostwo osób niepełnoletnich;
 2. korzystać z pomocy i urządzeń Klubu na zasadach określonych przez radę klubu;
 3. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Klubu i organizacji, których Klub jest członkiem;
 4. nosić odznakę klubu i organizacji, których Klub jest członkiem.

3. Małoletni członek zwyczajny Klubu w wieku poniżej 16-tu lat ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz Koła, gdy Koło to zrzesza  wyłącznie małoletnich;
 2. korzystać z pomocy i urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Radę Klubu;
 3. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Klubu i organizacji, których Klub jest członkiem;
 4. nosić odznakę Klubu oraz organizacji, których Klub jest członkiem.

4. Członek wspierający ma prawo:

 1. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Klubu;
 2. brać udział – osobiście lub przez przedstawiciela – z głosem doradczym w Sejmiku Klubu.

5. Klub nie ma prawa do:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów , w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 10. Członek zwyczajny i nadzwyczajny Klubu jest zobowiązany:

 1. Brać czynny udział w działalności Klubu;
 2. Przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu i organizacji, których Klub jest członkiem;
 3. Opłacać regularnie składkę członkowską;
 4. Przestrzegać zasad współżycia społecznego.

§ 11. Przynależność do Klubu ustaje w przypadku:

 1. śmierci członka;
 2. dobrowolnego wystąpienia;
 3. skreślenia z listy członków wskutek zalegania w opłacaniu składek członkowskich za okres dłuższy niż 12 miesięcy;
 4. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego, z powodu nie przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu i organizacji, których Klub jest członkiem;
 5. likwidacji lub upadłości osoby prawnej będącej członkiem wspierającym;
 6. utraty praw publicznych i obywatelskich;
 7. wykluczenia decyzją Rady Klubu, od której członek ma prawo odwołania się do Sejmiku Klubu w terminie 14- dniowym od daty doręczenia uchwały za pośrednictwem Rady Klubu.

§ 12. Członek Klubu ma prawo przenoszenia się do innego Klubu Stowarzyszenia z zachowaniem ciągłości przynależności.

§ 13. Członek Stowarzyszenia składa deklarację i jest przyjmowany przez radę Koła lub bezpośrednio Klubu, gdy Klub nie ma Kół.

Rozdział III
Władze Klubu.

§ 14. Władzami Klubu są:

 1. Sejmik Klubu.
 2. Rada Klubu.
 3. Komisja Rewizyjna Klubu.
 4. Sąd Koleżeński Klubu.

§ 15.  1. Kadencja władz Klubu trwa 4 lata i może być skrócona do 2 lat uchwałą sejmiku Klubu.
2. Władze Klubu wymienione w §. 14 pkt 2-4 wybierane są przez Sejmik  Klubu w drodze głosowania tajnego.
3. Uchwały Władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
4. Łączenie funkcji we władzach Klubu wymienionych w §.14. pkt. 2-4 jest niedozwolone. Jednocześnie funkcji tych nie wolno łączyć ze stanowiskami płatnymi w Klubie. Zakaz ostatni nie dotyczy urzędującego członka prezydium.

§ 16. W przypadku zmniejszenia się w czasie trwania kadencji liczby członków władz Klubu na ich miejsce wchodzą zastępcy członków wybrani w ilości 1/3 liczby członków danego rodzaju władz przez Sejmik Klubu, w kolejności określonej liczbą uzyskanych głosów.

§ 17. Sejmik Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§ 18. Do uprawnień Sejmiku Klubu należy:

 1. uchwalanie Statutu Klubu.
 2. ocena działalności Klubu i jego władz oraz ustalanie zamierzeń na okres kadencji.
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Klubu, Komisji Rewizyjnej Klubu i Sądu Koleżeńskiego.
 4. Udzielanie absolutorium ustępującej Radzie Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej Klubu, ewentualnie odmowa udzielenia absolutorium całej Radzie lub poszczególnym jej członkom. Nie uzyskanie absolutorium wyłącza od kandydowania do władz najbliższej kadencji.
 5. Wybór członków rady Klubu, Komisji Rewizyjnej Klubu i Sądu Koleżeńskiego Klubu oraz delegatów na Krajowy sejmik Stowarzyszenia i Walne Zebrania innych organizacji, których Klub jest Członkiem.
 6. Rozpatrywanie wniosków Kół oraz członków Stowarzyszenia.
 7. Podjęcie uchwał dotyczących wniosków na Krajowy Sejmik Stowarzyszenia i na Walne Zebrania innych organizacji, których Klub jest Członkiem.
 8. Ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich.
 9. Zatwierdzanie przyjętych przez Radę Klubu darowizn i zapisów.
 10. Rozpatrywanie odwołań od decyzji i uchwał Rady Klubu lub Koła w sprawach członkowskich.
 11. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Klubu i przekazania jego majątku.
 12. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Sejmiku Klubu.

§ 19. W Sejmiku Klubu uczestniczą:

 1. Z głosem decydującym:
  1. w przypadku Klubu bez Kół członkowie Klubu – zwyczajni i nadzwyczajni.
  2. w przypadku Klubu liczącego co najmniej dwa Koła – delegaci wybrani na zebraniach Koła według zasad ustalonych przez Radę Klubu.
 2. Z głosem doradczym – członkowie Honorowi Stowarzyszenia, przedstawiciele członków wspierających Klubu, przedstawiciele Władz Naczelnych Stowarzyszenia, członkowie ustępujących Władz Klubu oraz zaproszeni goście przez Radę Klubu.

§ 20. 1. Termin, miejsce i porządek obrad Sejmiku Klubu ustala Rada Klubu w uchwale określając również zasady uczestnictwa. O terminie i porządku dziennym Sejmiku Klubu Rada Klubu zawiadamia członków lub delegatów przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem Sejmiku. Do zawiadomienia Rada Klubu winna dołączyć swoje sprawozdanie lub zawiadomić kiedy i gdzie będzie ono wyłożone.
2.     regulamin obrad Sejmiku Klubu ustala Sejmik Klubu.
3. W przypadku braku kworum na Sejmiku Klubu w pierwszym terminie, drugi termin wyznacza się 15 minut później, przy czym dla ważności wyborów i uchwał nie stosuje się wymogu obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania zawartego w § 15 pkt. 3.

§ 21. 1. Nadzwyczajny Sejmik Klubu zwołuje Rada Klubu przed upływem kadencji z własnej inicjatywy lub na żądanie Komisji Rewizyjnej Klubu, pisemny wniosek 1/3 członków Klubu lub 1/3 Kół należących do Klubu, gdy liczy on co najmniej trzy takie jednostki.
2. Nadzwyczajny Sejmik Klubu powinien być zwołany przez Radę Klubu w terminie jednego miesiąca od daty złożenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których został zwołany.
3. Delegatami na Nadzwyczajny Sejmik Klubu mogą być delegaci wybrani na poprzedzający Sejmik Klubu, chyba, że Koła wybiorą nowych delegatów według tego samego klucza.

§ 22. Rada Klubu kieruje działalnością Klubu pomiędzy Sejmikami i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Sejmikiem Klubu.

§ 23. 1. Rada Klubu składa się z 5-7 członków wybranych przez sejmik Klubu. Ponadto w skład Rady może wchodzić urzędujący członek Rady powołany przez Radę Klubu, jeżeli nie został wybrany bezpośrednio przez Sejmik Klubu. Członkiem Rady Klubu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2. Posiedzenia Rady Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w kwartale. W posiedzeniach Rady Klubu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący Komisji i sekcji powołanych przez Radę Klubu.

§ 24. 1. Rada Klubu może wybrać ze swego grona prezydium w składzie 3-5 członków w tym prezesa, wiceprezesa i sekretarza.
2. Prezydium kieruje działalnością Klubu pomiędzy posiedzeniami rady w zakresie ustalonym przez Radę Klubu.
3. Posiedzenia prezydium Rady Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 25. Rada Klubu tworzy w miarę potrzeb sekcje i zespoły w zakresie poszczególnych dyscyplin sportu, kultury fizycznej i turystyki stosownie do istniejących potrzeb i zainteresowań.

§ 26. rada Klubu, jej prezydium oraz sekcje i zespoły działają na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez radę Klubu.

§ 27. Do zakresu działania Rady Klubu należy w szczególności:

 1. wykonywanie uchwał Sejmiku Klubu,
 2. organizowanie działalności sportowej i turystycznej dla swoich członków i środowiska inwalidów wzroku,
 3. reprezentowanie Stowarzyszenia na terenie swojego działania,
 4. powoływanie i rozwiązywanie Kół oraz sprawowanie nad nimi nadzoru,
 5. podejmowanie prac niezbędnych do realizacji celów Stowarzyszenia,
 6. zarządzanie majątkiem Klubu i dysponowanie jego funduszami,
 7. prowadzenie jednostek gospodarczych i reprezentowanie Klubu w jednostkach gospodarczych prawa handlowego,
 8. kształcenie kadr programowych Klubu,
 9. powoływanie urzędującego członka prezydium oraz kierowników własnych jednostek gospodarczych,
 10. składanie sprawozdań z działalności sejmikowi Klubu.

§ 28. 1. Komisja Rewizyjna Klubu jest społecznym organem kontroli działalności Klubu i wszystkich jego ogniw.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Klubu oraz upoważnieni przez niego jej członkowie mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Klubu, a jej przewodniczący w posiedzeniach prezydium Rady klubu – z głosem doradczym.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie otrzymują z tytułu pełnienia funkcji wynagrodzenia, a jedynie zwrot uzasadnionych kosztów.

§ 29. 1. Komisja Rewizyjna Klubu składa się z 3-5 członków wybranych przez sejmik Klubu, w tym: przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu, nie mogą być pracownikami Klubu, a w szczególności nie mogą być członkiem Sądu Koleżeńskiego i członkiem Rady Klubu, ani osobą pozostającą z członkiem Rady Klubu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 30. Do Komisji Rewizyjnej Klubu należy w szczególności:

 1. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem rzetelności, celowości i gospodarności oraz prawidłowości realizacji uchwały Sejmiku Klubu,
 2. określenie zasad działania komisji rewizyjnych Kół, oraz nadzór nad ich działalnością,
 3. składanie Radzie Klubu corocznych uwag o wykonaniu budżetu i wynikach przeprowadzonych kontroli,
 4. składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na sejmiku Klubu oraz stawianie wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującej Rady Klubu,
 5. wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadkach stwierdzenia uchybień w działalności organów jednostek Klubu podległych Radzie Klubu.

§ 31. Komisja Rewizyjna Klubu działa według uchwalonego regulaminu przez Sejmik Klubu.

§ 32. 1. Sąd Koleżeński składa się z 3-5 członków wybieranych przez Sejmik Klubu. Członkowie Sądu koleżeńskiego Klubu wybierają ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą być jednocześnie członkami Rady ani Komisji Rewizyjnej.

§ 33. 1. Sąd Koleżeński Klubu powołany jest do orzekania i nakładania kar organizacyjnych w stosunku do członków Klubu w sprawach o:

 1. naruszenie Statutu i podstawowych uchwał Władz klubu i organizacji, których Klub jest członkiem, jeżeli uchwały tych organizacji dotyczą praw i obowiązków członków Klubu,
 2. nieetyczne postępowanie w działalności członkowskiej,
 3. zachowanie się naganne sportowca i turysty,
 4. narażenie dobrego imienia Klubu i organizacji, których Klub jest członkiem.

2. Spory między członkami lub jednostkami organizacyjnymi Klubu na tle ich działalności organizacyjnej, albo między jednostkami organizacyjnymi Klubu i Radą na tle działalności gospodarczej, rozstrzyga Sąd Koleżeński Klubu.

§ 34. 1. Sąd koleżeński Klubu może wymierzać następujące kary organizacyjne:

 1. upomnienia,
 2. nagany,
 3. zawieszenia w prawach członkowskich na okres od 1 roku do 3 lat,
 4. wykluczenia z Klubu.

2. Sąd koleżeński Klubu może wnioskować o:

 1. pozbawienie uprawnień kadry programowej Klubu,
 2. pozbawienia wyróżnień honorowych Klubu i innych organizacji, których Klub jest członkiem zgodnie z regulaminem Sądu Koleżeńskiego.

§ 35. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Klubu przysługuje prawo odwołania do Sejmiku Klubu w terminie czternastu dni od daty doręczenia orzeczenia na piśmie. Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem Rady Klubu. Jest ono rozpatrywane w czasie najbliższych obrad Sejmiku Klubu.

§ 36. Sąd Koleżeński Klubu działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Sejmik Klubu.

Rozdział IV
Koła Stowarzyszenia.

§ 37. 1. Jednostkami organizacyjnymi Klubu są Koła liczące co najmniej 10 członków.
2. Koła powstają i działają na określonym terenie i w zakładach pracy zatrudniających niewidomych i słabowidzących.
3. szczegółowe zasady działania Kół regulują regulaminy wewnętrzne zatwierdzone przez Radę Klubu.

§38. 1. Władzami Koła są:

 1. Walne Zebranie Koła;
 2. Rada Koła;
 3. Komisja Rewizyjna Koła;

2. Kadencja władz Koła trwa 1-4 lat w zależności od uchwały walnego zebrania Koła ujętej w regulaminie wewnętrznym zatwierdzonym przez Radę Klubu.
§ 39. 1. Rada Koła może być zawieszona przez radę Klubu w przypadkach:

 1. naruszenia obowiązków wynikających ze Statusu Stowarzyszenia oraz Statutu Klubu;
 2. działania na szkodę Klubu;
 3. zaniechania działalności;
 4. naruszenia podstawowych zasad prawidłowej gospodarki majątkiem własnym i powierzonym.

2. Decyzja o której mowa w ust. 1 może być podjęta tylko po wysłuchaniu Rady Koła i Komisji Rewizyjnej Koła.
3. W przypadku zawieszenia Rady Koła, Rada Klubu powołuje Tymczasową Radę Koła, której zadaniem jest usunięcie przyczyn, które spowodowały zawieszenie.
4. W terminie dwóch miesięcy od daty powołania Tymczasowej Rady Koła, zwołuje ona walne zebranie Koła, które dokonuje wyboru nowej Rady.

§ 40. 1. Koła utrzymują się ze składek członkowskich, dotacji i darowizn.
2. Koła mają prawo ustanawiać i pobierać, niezależnie od składki członkowskiej, dodatkowe składki przeznaczone w całości na działalność Koła – uchwalone przez walne Zebranie Koła.
3. Koła mogą prowadzić działalność gospodarczą dla pozyskania środków na swoją działalność programową za zezwoleniem Rady Klubu, która określi jej zasady.

§ 41. Rozwiązanie Koła przez Radę Klubu może nastąpić w wypadku:

 1. wniosku Koła (Rady lub Walnego Zebrania);
 2. zaprzestania działalności Koła;
 3. spadku ilości członków Koła poniżej 10 osób przez okres 1 roku.

Rozdział V
Skreślony

§ 42. Skreślony.

§ 43. Skreślony.

§ 44. Skreślony.

§ 45. Skreślony.

§ 46. Skreślony.

§ 47. Skreślony.

§ 48. Skreślony.

Rozdział VI
Majątek, fundusze i działalność gospodarcza

§ 49. 1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Klub może nabywać majątek ruchomy, lecz zbycie go jest dopuszczalne tylko zgodnie ze Statutem Klubu.
3. Skreślony.

§ 50. Na fundusze Klubu składają się:

 1. wpisowe i składki członkowskie;
 2. dochody z majątku nieruchomego i ruchomego;
 3. dochody z działalności gospodarczej;
 4. darowizny, zapisy, dotacje i inne świadczenia.

§ 51. 1. Klub w ramach obowiązujących przepisów prawa może prowadzić działalność gospodarczą.
2. Klub może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych a cały dochód z tej działalności przeznaczony będzie na realizację celów statutowych Klubu. Działalność gospodarcza będzie ponadto prowadzona w odniesieniu do innego przedmiotu działalności niż odpłatna działalność pożytku publicznego.
3. Dla realizacji celów statutowych Klub może prowadzić odrębnie odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zwanej dalej ustawą /jednolity tekst; Dz. U. Nr 234 poz. 1536 z 2010 r./ (z późniejszymi zmianami).
4. Klub realizuje odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie następujących zadań publicznych:

 1. Działalność organizatorów turystyki – PKD 79.12.Z
 2. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – PKD 87.30.Z
 3. Pozostała działalność gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09.Z
 4. Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem – PKD 93.11.Z
 5. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B

5. Klub realizuje nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie następujących zadań publicznych:

 1. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 88.99.Z
 2. Pozostała działalność gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09.Z
 3. działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem – PKD 93.11.Z

6. Cały dochód Klubu przeznaczony jest na prowadzenie jego działalności statutowej.
7. Dochód nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
8. Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 52. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Klubu oraz udzielania pełnomocnictw, wymagane jest współdziałanie i podpisy prezesa oraz skarbnika Klubu albo innych osób upoważnionych przez Radę Klubu.

§ 53. 1. Majątek Kół jest majątkiem Klubu i w wypadku rozwiązania Koła przechodzi na rzecz Klubu.
2. W wypadku wydzielenia się Kół w Klub ich majątek zostaje im przekazany przez dotychczasowy Klub macierzysty na zasadzie porozumienia stron. Spory w tej sprawie rozstrzyga Sąd Koleżeński Klubu.

Rozdział VII
Zmiany Statutu i rozwiązanie Klubu.

§ 54. 1. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Klubu a także jego rozwiązania podejmuje Sejmik Klubu większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Skreślony.

§ 55. W przypadku rozwiązania Klubu o przeznaczeniu jego majątku decyduje Sejmik Klubu.

Rozdział VIII
Przepisy końcowe.

§ 56. Skreślony.

§ 57. Klub działa na podstawie przepisów: ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z 2010 r. – z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (jednolity tekst; Dz. U. Nr 79 poz. 855 z 2001 r. – z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jednolity Tekst; Dz. U. Nr 234 poz. 1536 z 2010 r. – z późniejszymi zmianami) i innych ustaw, i rozporządzeń wiążących się z działalnością statutową oraz w oparciu o niniejszy Statut.

Zatwierdzony Postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 02.02.2011 r. Sygn. Akt BI.XII.NS-Rej.KRS/000228/12/059.