Zwiększ czcionkę

SEJMIK SPRAWOZDAWCZY KLUBU SPORTOWEGO „JAĆWING” – SUWAŁKI, 28 MAJA 2016 R.

 

ZAPROSZENIE

 

Uprzejmie zapraszam na Sejmik Sprawozdawczy Klubu Sportowego „Jaćwing” – Suwałki, który odbędzie się w dniu 28.05.2016 r. o godzinie 10.00 (sobota) w sali Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach.

PORZĄDEK OBRAD SEJMIKU

Klubu Sportowego „Jaćwing” – Suwałki:

 1. Otwarcie Sejmiku;
 2. Wybór Prezydium Sejmiku i powołanie protokolanta;
 3. Przyjęcie porządku obrad Sejmiku;
 4. Przyjęcie Regulaminu Sejmiku;
 5. Wybór Komisji Sejmiku: Mandatowo Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków;
 6. Sprawozdanie Rady Klubu z działalności Klubu za rok 2015;
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2015;
 8. Przedstawienie  darowizn przekazanych na rzecz Klubu;
 9. Dyskusja;
 10. Przyjęcie Uchwał i Wniosków;
 11. Sprawy różne;
 12. Zakończenie Sejmiku.

W przypadku braku kworum na Sejmiku Klubu w pierwszym terminie, drugi termin wyznacza się 15 minut później, przy czym dla ważności uchwał nie stosuje się wymogu obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania zawartego w § 15 pkt. 3 Statutu.

Informuję, że sprawozdanie Rady Klubu z działalności Klubu za rok 2015 i sprawozdanie finansowe Klubu za rok 2015 wraz z załącznikami wszystkim zainteresowanym członkom Klubu jest do wglądu na stronie internetowej www.jacwing.suwalki.pl i w siedzibie Klubu Sportowego „Jaćwing” – Suwałki przy ul. Pułaskiego 26a w Suwałkach w każdy poniedziałek i każdą środę w godz. 10.00-12.00.

BILANS ZA 2015 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT STR. 1

INFORMACJA DODATKOWA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT STR. 2

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU

13 maja, 2016 22:12