Zwiększ czcionkę

Sejmik Sprawozdawczy Klubu Sportowego „Jaćwing” – Suwałki, 10.05.2018 r.

                                                                                              Suwałki dn. 16.04.2018 r.

 

ZAPROSZENIE

 

Uprzejmie zapraszam na Sejmik Sprawozdawczy Klubu Sportowego „Jaćwing” – Suwałki, który odbędzie się w dniu 10.05.2018 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w sali Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach.

PORZĄDEK OBRAD SEJMIKU

Klubu Sportowego „Jaćwing” – Suwałki:

 

 

 1. Otwarcie Sejmiku;
 2. Wybór prezydium Sejmiku i powołanie protokolanta;
 3. Przyjęcie porządku obrad Sejmiku;
 4. Przyjęcie Regulaminu Sejmiku;
 5. Wybór Komisji Sejmiku: Mandatowo Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków;
 6. Sprawozdanie Rady Klubu z działalności Klubu za rok 2017;
 1. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2017;
 2. Przedstawienie  darowizn przekazanych na rzecz Klubu;
 3. Dyskusja;
 4. Przyjęcie Uchwał i Wniosków;
 5. Sprawy różne;
 6. Zakończenie Sejmiku.

 

W przypadku braku kworum na Sejmiku Klubu w pierwszym terminie, drugi termin wyznacza się 15 minut później, przy czym dla ważności uchwał nie stosuje się wymogu obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania zawartego w § 15 pkt. 3 Statutu.

 

 

Informuję, że sprawozdanie Rady Klubu z działalności Klubu za rok 2017 i sprawozdanie finansowe Klubu za rok 2017 wraz z załącznikami wszystkim zainteresowanym członkom Klubu jest do wglądu na stronie internetowej www.jacwing.suwalki.pl i w siedzibie Klubu Sportowego „Jaćwing” – Suwałki przy ul. Pułaskiego 26a w Suwałkach w każdy poniedziałek i czwartek w godz. 10.00-12.00.

 

Roman Wrześniewski – Prezes

Stanisław Poświatowski – Skarbnik

24 kwietnia, 2018 16:54