Zwiększ czcionkę

SEJMIK KLUBU SPORTOWEGO „JAĆWING” – SUWAŁKI 02/06/2022

 

Uprzejmie zapraszam na Sejmik Sprawozdawczy Klubu Sportowego „Jaćwing” – Suwałki, który odbędzie się w dniu 02.06.2022 r. (czwartek) o godzinie 11.00 w sali Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach.

 

PORZĄDEK OBRAD SEJMIKU

Klubu Sportowego „Jaćwing” – Suwałki:

 1. Otwarcie Sejmiku;
 2. Wybór prezydium Sejmiku i powołanie protokolanta;
 3. Przyjęcie porządku obrad Sejmiku;
 4. Przyjęcie Regulaminu Sejmiku;
 5. Wybór Komisji Sejmiku: Mandatowo Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków;
 6. Sprawozdanie Rady Klubu z działalności Klubu za rok 2021;
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2021;
 8. Przedstawienie  darowizn przekazanych na rzecz Klubu;
 9. Dyskusja;
 10. Przyjęcie Uchwał i Wniosków;
 11. Sprawy różne i wniesione;
 12. Zakończenie Sejmiku.

 

W przypadku braku kworum na Sejmiku Klubu w pierwszym terminie, drugi termin wyznacza się 15 minut później, przy czym dla ważności uchwał nie stosuje się wymogu obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania zawartego w § 15 pkt. 3 Statutu.

Informuję, że sprawozdanie Rady Klubu z działalności Klubu za rok 2021 i sprawozdanie finansowe Klubu za rok 2021 wraz z załącznikami wszystkim zainteresowanym członkom Klubu jest do wglądu na stronie internetowej www.jacwing.suwalki.pl i w siedzibie Klubu Sportowego „Jaćwing” – Suwałki przy ul. Bukowej 19 w Suwałkach w każdy poniedziałek i czwartek w godz. 10.00-12.00.

Wprowadzenie do bilansu za 2021

Bilans za rok 2021

Rachunek zysków i strat za 2021

Sprawozdanie Merytoryczne za 2021

15 maja, 2022 17:32