Zwiększ czcionkę

Regulamin Rady Klubu

Link do PDF: Regulamin Rady Klubu

Regulamin Rady Klubu Sportowego „Jaćwing” – Suwałki

I.

Postanowienia ogólne

§1

Rada Klubu Sportowego „Jaćwing” – Suwałki, zwana dalej Radą Klubu, działa na podstawie Statutu Klubu Sportowego „Jaćwing” – Suwałki, Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross” oraz niniejszego Regulaminu.

§2

1. Rada Klubu składa się z pięciu Członków wybranych w głosowaniu tajnym przez Sejmik Klubu.
2. Członkiem Rady Klubu nie może być osoba pełniąca funkcje w innych władzach Klubu, w szczególności członek Komisji Rewizyjnej, członek Sądu Koleżeńskiego ani osoba pozostająca z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, lub podległości z tytułu zatrudnienia.
3. Członkiem Rady Klubu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Członkowie Rady składają stosowne oświadczenia, które przechowuje się w aktach Klubu.
4. Pierwsze posiedzenie Rady Klubu zwołuje Przewodniczący Sejmiku nie później niż w ciągu7 dni od daty Sejmiku.
5. Rada Klubu na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu jawnym ze swego grona wybiera Prezesa, Zastępcę Prezesa, Skarbnika i Sekretarza. Na poszczególną funkcję zostaje wybrany ten kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów.
6. Posiedzenia Rady Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż co dwa miesiące.
7. Posiedzenia Rady Klubu zwołuje Prezes Rady Klubu z własnej inicjatywy, lub na wniosek 1/3 członków Rady Klubu zgłoszony na piśmie.
8. W posiedzeniach Rady Klubu mogą uczestniczyć z głosem doradczym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Sądu koleżeńskiego lub upoważnieni przez nich członkowie reprezentowanych przez nich organów Klubu oraz przewodniczący Komisji i sekcji powołanych przez Radę Klubu.
9. Uchwały Rady Klubu są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady Klubu, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy.
10. Na żądanie co najmniej 1/3 obecnych na posiedzeniu członków Rady Klubu głosowanie jest tajne w każdej sprawie.

II. Zakres i tryb działania Rady

§ 3

Do kompetencji Rady Klubu należy w szczególności :

 1. wykonywanie uchwał Sejmiku Klubu,
 2. organizowanie działalności sportowej i turystycznej dla swoich członków i środowiska inwalidów wzroku,
 3. reprezentowanie Stowarzyszenia na terenie swojego działania,
 4. powoływanie i rozwiązywanie Kół oraz sprawowanie nad nimi nadzoru,
 5. podejmowanie prac niezbędnych do realizacji celów Stowarzyszenia,
 6. zarządzanie majątkiem Klubu i dysponowanie jego funduszami,
 7. prowadzenie jednostek gospodarczych i reprezentowanie Klubu w jednostkach gospodarczych prawa handlowego,
 8. kształcenie kadr programowych Klubu,
 9. powoływanie urzędującego członka prezydium oraz kierowników własnych jednostek gospodarczych,
 10. Realizowanie postanowień Statutu, uchwał i wytycznych Sejmiku Klubu,
 11. Uchwalanie regulaminu Rady Klubu i jej Komisji oraz zatwierdzanie regulaminu Komisji Rewizyjnej Klubu,
 12. Zatwierdzanie sprawozdania rocznego i bilansu Klubu , stawianego pod obrady wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej i sprawozdaniem z przeprowadzonej kontroli Rady Klubu,
 13. Powoływanie stałych i doraźnych komisji, ich przewodniczących, zatwierdzanie składów komisji i ich regulaminów oraz ustalanie zakresu ich działania,
 14. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Klubu,
 15. Składanie Sejmikowi Klubu sprawozdań ze swojej działalności oraz przedstawianie oceny merytorycznej i finansowej działalności Klubu,
 16. Podejmowanie uchwał w sprawach przystąpienia Klubu do innych organizacji krajowych i zagranicznych oraz wystąpienia z nich,
 17. Rozpatrywanie innych spraw niezastrzeżonych do kompetencji Sejmiku Klubu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu,
 18. Uchwalanie regulaminów obowiązujących członków zwyczajnych i nadzwyczajnych Klubu,
 19. Określanie praw i obowiązków zawodników.

§ 4

1. O posiedzeniach Rady Klubu członkowie Rady Klubu winni być powiadamiani conajmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. Powiadomienie powinno być dokonane na piśmie, dopuszcza się również powiadomienie ustne – telefoniczne lub pocztą elektroniczną.
2. W sprawach nagłych posiedzenie Rady Klubu może być zwołane bez zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 1. W zawiadomieniach o posiedzeniu Rady Związku powinien być zawarty proponowany porządek obrad i w miarę potrzeby oraz możliwości ważniejsze materiały.
3. Wniosek o uzupełnienie porządku posiedzenia Rady Klubu może złożyć każdy członek Rady Klubu najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem posiedzenia.
4. Wniosek składa się na piśmie do przewodniczącego Rady Klubu i powinien on zawierać: datę, nazwisko i imię składającego wniosek, oznaczenie sprawy, o którą ma być uzupełniony porządek posiedzenia oraz czytelny podpis.
5. O przyjęciu wniosku o uzupełnienie posiedzenia decyduje Rada Klubu na posiedzeniu.
6. Po przyjęciu porządku posiedzenia przez Radę Klubu nie dopuszczalne jest jego uzupełnienie z wyłączeniem spraw:
wybór komisji obsługujących posiedzenie Rady Klubu np. uchwał i wniosków, mandatowo-skrutacyjnej itp.

§ 5

1. Obrady Rady otwiera i prowadzi Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady.
2. W przypadku nieobecności osób wymienionych w ust. 1 posiedzenie Rady otwiera Sekretarz Rady, stwierdza prawidłowość zwołania posiedzenia, zdolność Rady do podejmowania uchwał i zarządza wybór Przewodniczącego zebrania, który prowadzi Posiedzenie Rady w tym dniu.
3. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów
wszystkich członków Rady.
4. Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego należy w szczególności:

 1. Udzielanie i odbieranie głosu osobom uczestniczącym w posiedzeniu Rady;
 2. Informowanie członków Rady o zasadach i trybie podejmowania uchwał;
 3. Kierowanie pracą powołanych komisji oraz personelu pomocniczego;
 4. Określanie maksymalnego czasu wystąpień, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku sprzeciwu członka Rady co do decyzji Przewodniczącego dotyczącej maksymalnego czasu wystąpień, decyzję w tym zakresie podejmuje Rada w formie uchwały; określenie maksymalnego czasu wystąpień nie może mieć na celu ograniczenia swobody wypowiedzi członka Rady, a jedynie zapewnienie sprawnego przebiegu obrad.

5. Przewodniczący ma prawo odebrać głos uczestnikowi posiedzenia Rady, w przypadku gdy dana wypowiedź:

 1. Dotyczy spraw nie związanych z rozpatrywanym punktem porządku obrad;
 2. Narusza prawo lub dobre obyczaje;
 3. Uniemożliwia prawidłowe prowadzenie obrad.

6. Zgłaszający sprzeciw wobec danej uchwały powinni mieć zapewnioną możliwość
zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
7. Przewodniczący ma prawo zarządzić usunięcie z sali uczestnika posiedzenia Rady uporczywie naruszającego porządek w sposób uniemożliwiający obrady.
8. Każdy członek Rady ma prawo odwołania się od decyzji Przewodniczącego Rady do Rady Klubu. Decyzja Rady rozstrzygająca odwołanie zapada w drodze uchwały i jest ostateczna.

§ 6

1. Po otwarciu posiedzenia Rady Przewodniczący:

 1. Stwierdza prawidłowość zwołania Zebrania Rady i jej zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, na podstawie przedłożonych mu dowodów zwołania Zebrania Rady, listy obecności oraz innych wymaganych dokumentów
 2. Przedstawia porządek obrad;
 3. Zarządza, stosownie do potrzeb, wybór komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.

2. Zadaniem komisji skrutacyjnej jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania,
sprawdzanie i ustalanie wyników głosowania, podawanie ich Przewodniczącemu oraz
wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania. Członkowie
komisji skrutacyjnej czuwają nad prawidłowym przebiegiem głosowań.
3. Zadaniem komisji uchwał i wniosków jest redagowanie projektów uchwał i wniosków.
4. Rada może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad lub umieszczonych w porządku zgodnie z niniejszym Regulaminem. Zmiana kolejności rozpatrywania spraw zamieszczonych w porządku obrad wymaga uchwały Rady. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien być szczegółowo umotywowany.
5. Jeżeli w danej sprawie zgłoszono kilka wniosków zawierających odmienne propozycje, Przewodniczący poddaje pod głosowanie w pierwszej kolejności wnioski najdalej idące. Jeżeli nie można użyć tego kryterium wnioski głosuje się w kolejności ich zgłoszeń.

§ 7

1. Do ważności uchwał Rady Klubu wymagana jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady Klubu.
2. Głosowanie na posiedzeniach Rady Klubu odbywa się w sposób jawny, a na żądanie conajmniej jednej trzeciej członków biorących udział w posiedzeniu, przewodniczący zarządza bez uzasadnionej zwłoki głosowanie tajne.
3. Żądanie tajnego głosowania wnosi się na piśmie do przewodniczącego zebrania i powinno ono zawierać: datę, oznaczenie sprawy nad, którą ma być przeprowadzone głosowanie tajne, liczbę członków żądających tajnego głosowania z wymienieniem ich imion i nazwisk oraz podpisem żądających głosowania tajnego.
4. Głosowanie tajne przeprowadza komisja wybrana przez Radę Klubu w liczbie 3 członków. W skład komisji mogą wchodzić osoby nie będący członkami Rady Klubu.
5. Uchwały Rady Klubu zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równej liczby głosów – rozstrzyga głos przewodniczącego. Gdy równa liczba głosów wystąpi w głosowaniu tajnym, przewodniczący zarządza ponowne głosowanie.

§ 8

1. Do rozpatrzenia ważnych spraw Rada Klubu może powołać Komisje stałe lub doraźne.
2. W uchwale powołującej Komisję Rada Klubu określa zakres działania Komisji i jej skład.
3. W skład Komisji mogą wchodzić członkowie Rady Klubu a także inne osoby nie będące członkami Rady Klubu posiadający wiedzę specjalistyczną z zakresu sprawy, do której rozpatrzenia Komisja została powołana.
4. Regulamin pracy Komisji Rada Klubu uchwala z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji złożony wraz projektem regulaminu.
5. Komisje są jednostkami opiniodawczo doradczymi Rady.
6. Do obsługi posiedzenia Rady Klubu, Rada Klubu W razie potrzeby wybiera Komisje: uchwał i wniosków, mandatowo-skrutacyjną lub inną. Do Komisji mogą być wybrane osoby nie będące członkami Rady Klubu. Rada Klubu w uchwale określa zakres działania Komisji oraz jej skład.

§ 9

W posiedzeniach Rady Klubu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący: Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego lub inni członkowie tych organów upoważnieni przez przewodniczących oraz przewodniczący innych komisji i sekcji Klubowych. Z głosem doradczym mogą uczestniczyć również inne osoby zaproszone przez zwołującego zebranie i eksperci, w tym biegli oraz eksperci, wprowadzeni w celu przedstawienia opinii oraz wyjaśnień w sprawach objętych porządkiem obrad – z tym zastrzeżeniem, że ich prawo głosu może być ograniczone przez Radę tylko do tych punktów porządku obrad, w
związku z którymi zostali zaproszeni.

§ 10

1. Posiedzenia Rady Klubu są protokołowane. Protokolanta powołuje prowadzący posiedzenie.
2. Protokół Rady Klubu powinien zawierać:

 1. datę i miejsce posiedzenia Rady Klubu oraz stwierdzenie, że została zwołana i przeprowadzona prawidłowo, oraz że jest zdolna do podejmowania uchwał,
 2. porządek obrad, imiona i nazwiska zabierających głos na posiedzeniu Rady Klubu z krótką charakterystyką wystąpienia,
 3. imiona i nazwiska osób zaproszonych zabierających głos z krótką charakterystyką wystąpienia,
 4. wyniki wyborów, uchwały podjęte na posiedzeniu, wyniki głosowania oraz podpis przewodniczącego i protokolanta.

3. Przy wszystkich uchwałach oraz wynikach wyborów należy podać w protokole ile członków głosowało i jaką większością głosów uchwała zapadła (liczby głosów za i przeciw) oraz czy głosowanie było jawne czy tajne.
4. Każdy członek Rady Klubu może zgłosić ustnie do protokołu lub na piśmie poprawki i sprostowania do protokółu. Są one rozpatrywane na następnym posiedzeniu Rady Klubu przed przyjęciem protokołu.

§ 11

1. Członkowie Rady Klubu są zobowiązani brać czynny udział w jej pracach przez:

 1. uczestniczenie w posiedzeniach Rady Klubu, wnoszenie pod jej obrady spraw istotnych dla rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki niewidomych i słabowidzących oraz zajmowanie stanowiska w sprawach stanowiących przedmiot obrad,
 2. uczestniczenie w pracach komisji problemowych powołanych przez Radę Klubu,
 3. wnoszenie wniosków i postulatów członków Klubu na posiedzenia Rady Klubu,
 4. bieżące zapoznawanie się z materiałami dotyczącymi kultury fizycznej, sportu i turystyki niewidomych i słabowidzących oraz aktami normatywnymi dotyczącymi działalności Stowarzyszenia.

2. W przypadku niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Rady Klubu jej członkowie są zobowiązani złożyć Przewodniczącemu lub jego Zastępcy usprawiedliwienie w formie telefonicznej lub elektronicznej.

III. Przepisy końcowe

§ 12

Uchwały i postanowienia Rady Klubu otrzymują osobną numerację ciągłą na każdy rok kalendarzowy.

§ 13

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Klubu oraz udzielania pełnomocnictw, wymagane jest współdziałanie i podpisy prezesa oraz skarbnika Klubu albo innych osób upoważnionych przez Radę Klubu.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Statutu Klubu Sportowego „Jaćwing” – Suwałki.

§ 15

Regulamin opracowano zgodnie z zarejestrowanym statutem Klubu sportowego „Jaćwing” – Suwałki wg stanu prawnego na dzień 20. listopada 2010 r.

§ 16

Niniejszy Regulamin został przyjęty Uchwałą Rady Klubu nr ­­­_________/2011 r