Zwiększ czcionkę

Regulamin Komisji Rewizyjnej Klubu

Link do PDF: Regulamin Komisji Rewizyjnej Klubu

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ
KLUBU SPORTOWEGO „JAĆWING” – SUWAŁKI
STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI
NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH „CROSS”

§ 1.

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Klubu Sportowego „Jaćwing” – Suwałki i działa na podstawie Statutu, uchwał Sejmiku Klubu oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób: Przewodniczącego, Sekretarza i 1 członka wybieranych i odwoływanych przez Sejmik Klubu.
2. Do wyłącznej kompetencji Komisji Rewizyjnej należą sprawy wymienione w § 30 pkt. 1-5 Statutu Klubu.
3. W ramach kontroli bieżącej pracy Klubu Komisja Rewizyjna w szczególności :

 1. dokonuje co najmniej jeden raz w roku oraz na zakończenie kadencji kontroli całokształtu działalności merytorycznej i finansowej Klubu pod względem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. składa Sejmikowi Klubu sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli wraz z wnioskiem o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium dla Rady Klubu,
 3. występuje do Rady Klubu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli lub z żądaniami wyjaśnień,
 4. ma prawo brać udział w posiedzeniach Rady Klubu z głosem doradczym.

4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia
pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 3.

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej raz w roku.
2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący, powiadamiając wszystkich członków pisemnie, telefonicznie lub w inny skuteczny sposób, co najmniej na 7 dni przed datą posiedzenia, wskazując miejsce i godzinę posiedzenia oraz Informując ustnie lub dołączając proponowany porządek posiedzenia.
3. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodniczący Komisji prowadzi posiedzenie Komisji zgodnie z porządkiem obrad i czuwa nad jego zgodnością ze Statutem oraz niniejszym Regulaminem, w szczególności :

 1. sprawdza obecność i stwierdza prawomocność obrad,
 2. przedstawia zebranym członkom ustalony porządek posiedzenia oraz zgłoszone wnioski w sprawie zmiany porządku posiedzenia,
 3. udziela głosu członkom według kolejności zgłoszeń,
 4. czuwa nad przestrzeganiem porządku posiedzenia,
 5. przeprowadza głosowania nad uchwałami Komisji Rewizyjnej,
 6. po wyczerpaniu porządku posiedzenia zamyka posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego.

§ 4.

1. Komisja Rewizyjna podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał.
2. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Komisji.
3. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Projekt uchwały powinien zawierać w szczególności :

 1. tytuł i datę uchwały,
 2. podstawę prawną uzasadniającą podjęcie uchwały,
 3. określenie zadań i w miarę możliwości środków na ich realizację,
 4. termin wejścia w życie uchwały,
 5. wynik głosowania.

5. Uchwały oznacza się numerem posiedzenia Komisji Rewizyjnej, numerem
uchwały według kolejności, wskazuje się rok i datę jej podjęcia.
6. Uchwały podpisuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

§ 5.

1. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, który podpisuje
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i protokolant. Protokolanta wyznacza
Przewodniczący.
2. Protokół zawiera w szczególności :

 1. datę posiedzenia,
 2. porządek posiedzenia,
 3. stwierdzenie, że zebranie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał,
 4. krótki opis przebiegu dyskusji,
 5. wyniki głosowań,
 6. numery i tytuły podjętych uchwał.

3. Do protokółu załącza się oryginały podjętych uchwał i listę obecności członków Komisji Rewizyjnej.
4. Komisja Rewizyjna prowadzi rejestr podjętych uchwał.

§ 6.

Obsługę Komisji Rewizyjnej zapewnia Rada Klubu.

§ 7.

1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym Regulaminem
rozstrzyga Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, zgodnie z postanowieniami
Statutu i przyjętymi powszechnie zasadami obradowania.
2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek co najmniej 1/3 składu Komisji Rewizyjnej.
3. Zmiana Regulaminu następuje w formie uchwały Sejmiku Klubu.

§ 8.

Regulamin Komisji Rewizyjnej został uchwalony przez Sejmik Klubu Uchwałą nr 12/2015 z dnia 30.05.2015 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.