Zwiększ czcionkę

Regulamin Sądu Koleżeńskiego Klubu

Link do PDF: Regulamin Sądu Koleżeńskiego Klubu

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO
KLUBU SPORTOWEGO „JAĆWING” – SUWAŁKI
STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH „CROSS”

przyjęty uchwałą Sejmiku Klubu nr 13/2015 z dnia 30.05.2015 r.

 1. Sąd Koleżeński jest organem Klubu Sportowego „Jaćwing” – Suwałki i działa na podstawie Statutu, uchwał Sejmiku Klubu oraz niniejszego Regulaminu.
 2. W skład Sądu Koleżeńskiego Klubu Sportowego „Jaćwing” – Suwałki, zwanego dalej Sądem, wchodzi 3 członków wybranych przez Sejmik Klubu.
 3. Sąd na pierwszym posiedzeniu dokonuje wyboru Przewodniczącego Sądu i sekretarza.
 4. Posiedzenia Sądu zwołuje Przewodniczący.
 5. Przewodniczący Sądu:
  1. reprezentuje Sąd w stosunkach z władzami Klubu,
  2. prowadzi dokumentację Sądu,
  3. prowadzi korespondencję Sądu.
 6. Sąd może powierzyć obowiązki określone w pkt. 5 innemu członkowi Sądu.
 7. Posiedzenia Sądu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie później niż w terminie 30 dni od zgłoszenia wniosku.
 8. Postępowanie trwa nie dłużej niż 30 dni. W wyjątkowych przypadkach Sąd może przedłużyć czas trwania postępowania o kolejne 30 dni.
 9. Z posiedzeń sporządzane są protokoły. Do protokołów mają wgląd wyłącznie strony zainteresowane oraz władze Klubu.
 10. Decyzje Sądu zapadają w formie orzeczeń zwykłą większością głosów przy obecności całego składu Sądu. Członkowie Sądu oddają swoje głosy poprzez złożenie podpisu pod treścią orzeczenia.
 11. Od orzeczenia Sądu przysługuje odwołanie do Sejmiku Klubu w terminie 14 dni od daty dostarczenia odpisu orzeczenia.
 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.